Rychlostní silnice R 35, stavba R 3509 – druhá etapa Slavonín–Přáslavice

Ceny:
Titul v soutěži Stavba roku 2004
Soutěže: Stavba roku 2004
Zkráceně: Rychlostní silnice R 35, stavba R 3509 – druhá etapa Slavonín–Přáslavice
Ulice:
Město:
Kraj:

Popis objektu:

Více než čtrnáctikilometrový úsek rychlostní komunikace, která odvádí tranzitní dopravu kolem Olomouce, byl vybudován v nečekaně dramatických terénních podmínkách. Proto je na něm více než třicet mostů, z toho např. osm nadjezdů nad rychlostní komunikací, tři inundační mosty, dva mosty přes drobné vodoteče, dvakrát byly rozšířeny mosty již existující. Pro dopravní prostředky je to komunikace plynulá, bez výraznějších proměn, jen nadjezdy a mimoúrovňové křižovatky mohou znamenat zpestření. Mostní konstrukce jsou viditelné jen při cestě mimo rychlostní komunikaci. Každý most je řešen odlišným způsobem, nejen kvůli rozdílnému trasování, poloze a zakládání, ale také vždy se zřetelem k charakteru krajiny. Mostní pilíře nabízejí velikou škálu zajímavých tvarů – v průřezu od proudnicového tvaru přes zdvojené sloupy, které se směrem vzhůru zužují až po sloupy, jejichž průřez je definován jako nepravidelný dvouose symetrický dvacetiúhelník. Tyto sloupy jsou na vrcholku zakončeny parabolicky se rozšiřujícími hlavicemi. Všechny konstrukce jsou z pohledového betonu, přitom v úpravě od drsného, brutálního až po hlazený, který dokáže zrcadlit vodní hladinu. Ohled na přírodní prostředí je zřejmý i v úpravách terénu, v modelování kamenných koryt vodních toků často s malými kaskádami, v utváření prostorů pod mosty, které jsou někde vydlážděny, někde jsou v nich osazeny kamenné nádrže na vodu sváděnou z mostovky. Vytvořené svahy násypů jsou upraveny způsobem nejen krajinářským, ale až zahradnickým. Netradičně jsou řešeny v některých místech potřebné protihlukové stěny – jsou vytvořeny z recyklovaných PET lahví. Celý úsek je ztělesněním antického: „Stavět znamená spolupracovat se zemí: je to jako vtisknout lidské znamení krajině… Kolik jen péče si žádá, než se najde to pravé místo pro most... a než se dá silnici křivka zároveň nejúspornější a nejčistší…“ Konstrukce: mosty: monolitické železobetonové pilíře, mostovka železobetonová předpjatá trámová; vozovka: v místech s únosným podložím dvouvrstvá s cementobetonovým krytem opatřeným kotvami a trny, o celkové tloušťce 30 cm, v místech s neúnosným podložím a na vysokých násypech netuhá vozovka asfaltová

Typologický druh stavby:
Kategorie:
Plány:
Další soubory:
Články: