PODMÍNKY SOUTĚŽE STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2020

Zahraniční stavba roku 2020

Podmínky soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2020

Přihláška do soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2020 - část A

Přihláška do soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2020 - část B

Harmonogram soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2020

Rada soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2020


Vypisovatelé

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Středočeský kraj

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Český svaz stavebních inženýrů

Krajská hospodářská komora Střední Čechy

Obec architektů

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

vyhlašují již 7. ročník tradiční veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2020.

Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů soutěže.
Soutěži je tradičně pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje a za podpory řady institucí a odborných partnerů.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 10. 6. 2020.

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úspěchy stavitelství a architektury na území Středočeského kraje. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb, se snahou ocenit činnost investorů, architektů, projektantů a dodavatelů.
Soutěž je určena pro stavby na území Středočeského kraje bez ohledu na státní příslušnost projektanta a místo registrace – sídlo firmy dodavatele. Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla, ze všech oborů (včetně interiérů), dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná do data podání návrhu. Do soutěže se mohou přihlásit pouze stavby, které nebyly posuzovány v předchozích ročnících soutěže.

STAVBY POSUZUJE ODBORNÁ POROTA

Stavební díla přihlášená do soutěže posuzuje odborná a nezávislá porota jmenovaná radou programu soutěže Stavba roku Středočeského kraje (dále jen rada), na návrh vypisovatelů, případně organizací udělujících záštitu soutěži. Na základě návrhu odborné poroty soutěže Stavba roku Středočeského kraje (dále jen porota) udělí rada nominace a titul a případně reprezentanti vypisovatelů a partnerů své zvláštní ceny a ocenění.

Není přípustné, aby se člen rady ani člen poroty podílel na přihlášeném díle.

Není přípustné, aby se člen rady, člen poroty ani člen hodnotící komise podílel na kterémkoliv přihlášeném díle.

Porota hodnotí stavby na základě dodané dokumentace a podkladů a na základě možné návštěvy stavby. Porota si ve výjimečných a specifických případech může vyžádat doplňující podklady nebo posouzení od nezávislých expertů.


KRITÉRIA POSUZOVÁNÍ STAVEB POROTOU:

- účelnost investičního záměru a účelnost stavby,

- význam a přínos stavby ve vztahu ke své blízké lokalitě, ve vztahu ke Středočeskému kraji

- začlenění stavby do okolí, resp. kvalita veřejného prostoru vytvořeného stavbou,

- architektonického a stavebně-technického řešení stavby, tj. kvalita prostorového, funkčního,

- konstrukčně technického a estetického řešení a jeho hospodárnost,

- u rekonstrukcí památek je rovněž posuzována hodnota stavebního díla z hlediska památkové péče

- inovativnost konstrukce, dopravního, energetického nebo vodohospodářského konceptu, či jiných charakteristik stavby,

- kvalita stavebních a řemeslných prací a použitých stavebních materiálů (přihlašovatelé mohou jmenovat 3 - 5 rozhodujících výrobků a inovativně použitých technologií ve stavbě),

- hledisko trvale udržitelného stavění v jeho ekonomické, environmentální i sociální podobě s aktuálním důrazem na energetickou úspornost a použití principu Smart house a Smart cities, využití BIM v přípravě a realizaci stavby,

- přijetí stavebního díla stavebníkem a uživatelem, přijetí veřejností,

- další kritéria dle uvážení poroty.

UDĚLOVANÉ TITULY A CENY

A. Titul Stavba roku Středočeského kraje 2020

- na ocenění titulem Stavba roku Středočeského kraje 2020 může porota nominovat zpravidla cca 1/3 přihlášených staveb

- na titul Stavba roku Středočeského kraje 2020 porota navrhne 1 stavbu z nominovaných staveb na udělení titulu Stavba roku Středočeského kraje 2020

B. Cenu hejtmanky Středočeského kraje

- cenu může hejtmanka udělit stavbě za mimořádný přínos Středočeskému kraji

C. Zvláštní ceny

Porota může doporučit udělení některých zvláštních cen dle spektra přihlášených staveb nebo navrhnout jinak definovanou cenu za:

• stavbu určenou k veřejnému účelu

• investiční záměr

• stavbu, kterou financuje kraj nebo jeho příspěvkové organizace

• stavbu, kterou financuje obec nebo jeho příspěvkové organizace

• rozvoj bydlení

• dopravní infrastrukturu

• technickou infrastrukturu

• rekonstrukci památkového objektu

• kultivaci krajiny nebo urbanizovaného prostředí

• realizaci veřejného prostoru

• architektonické řešení

• stavebně-konstrukční řešení

• řešení v oblasti energetiky

• uplatnění recyklace materiálů v koncepci stavby

• použití inovativních systémů ve stavebnictví a infrastruktuře (cena za implementaci BIM, cena za Smart city apod.)


Porota si pro posouzení jednotlivých kritérií posuzovaných staveb může vyžádat odborné posudky od renomovaných odborníků.

Zvláštní ceny mohou být spojeny se jmény vypisovatelů nebo partnerů soutěže


D. Cena veřejnosti

- Cena bude organizovaná prostřednictvím tisku, internetu, ve spolupráci s mediálními partnery soutěže. Cena bude udělena na základě výsledků hlasování veřejnosti na webových stránkách soutěže www.stavbaroku.cz.

PROPAGACE VŠECH PŘIHLÁŠENÝCH STAVEB

Výsledky soutěže budou zveřejněny v odborném tisku a na profesních internetových stránkách, prostřednictvím mediálních partnerů soutěže, cestou putovní výstavy, v reprezentační publikaci a podobně. Součástí prezentace všech přihlášených staveb je trvalé zařazení do veřejně přístupné webové databáze staveb na www.stavbaroku.cz, kde je uveden název stavby, její stručná anotace, umístění na mapě, informace o investorovi, projektantovi, autorovi, dodavateli a dalších spolupracovnících a základní dokumentace a fotografie stavby. Všechny přihlášené soutěžní stavby budou zveřejněny nawww.stavbaroku.cz do cca jednoho měsíce po uzávěrce přihlášek do soutěže po formální kontrole přihlášených.

Na oceněné stavby může být se souhlasem uživatele stavby umístěna plaketa informující o udělení titulu nebo zvláštní ceny, a to při slavnostním setkání za účasti vypisovatelů soutěže, zástupců odborné poroty, místních úřadů, investora, projektanta, hlavního dodavatele stavby, uživatele a médií. Všechny nominace, tituly a ceny v soutěžní přehlídce Stavba roku Středočeského kraje jsou spojeny s právem používat je jako referenční, reklamní a propagační argument.

PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE

Přihlášku do soutěže může podat každá fyzická nebo právnická osoba, která stavební dílo prováděla nebo se podílela na jeho financování, projekci nebo realizaci, či je provozovatelem nebo vlastníkem stavby a která zdokumentuje zrealizované dílo níže uvedeným způsobem a uhradí prezentační poplatek. Přihlášku do soutěže může podat i organizátor jiné přehlídkové soutěže, pokud uhradí registrační poplatek, vyplní přihlášku a krycí list, a pokud přihlašovaná stavba nebyla posuzována v minulých ročnících v celostátní soutěži Stavba roku.
Přihlášku včetně kompletní požadované dokumentace je nutno zaslat elektronicky nejpozději do 10. 6. 2020 do 24 hodin na emailovou adresu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství: stavbaroku@stavbaroku.cz. Prezentační poplatek za jednu přihlášenou stavbu činí 5 000 Kč + 21% DPH.

Nejpozději v den uzávěrky je nutné předložit doklad o úhradě prezentačního poplatku bankovním převodem. Hodnocení poroty, včetně návštěv staveb, budou realizovány po ukončení přijímání přihlášek do konce srpna 2020. Vyhlášení výsledků proběhne v druhé polovině roku 2020 a bude zveřejněno v odborném tisku a na internetových stránkách www.stavbaroku.cz. Internetové hlasování o Cenu veřejnosti Stavba roku 2020 proběhne na stránkách www.stavbaroku.cz a ve spolupráci s mediálními partnery ze všech přihlášených staveb a výsledky budou vyhlášeny společně s vyhlášením dalších oceněných.

Po dobu trvání soutěže, tzn. minimálně od začátku června do konce října, přihlašovatel na svém webu může umístit banner soutěže, který nadace dodá na požádání elektronicky. Pro účinnou propagaci stavby v soutěži doporučujeme použít banner na webech i ostatních partnerů stavby.

OBSAH PŘIHLÁŠKY A DOKUMENTACE (POUZE ELEKTRONICKÁ PODOBA)

1. Řádně vyplněná PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE část A.

2. Řádně vyplněná PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE část B. Formulář této části obsahuje základní závazné údaje pro evidenci, posuzování a prezentaci soutěžního návrhu včetně kontaktů. Formulář obou částí přihlášky naleznete v elektronické podobě na www.stavbaroku.cz.

3. TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE

• ÚDAJE O STAVBĚ: potřebné rozšíření údajů uvedených v registraci. Přehledná informace o stavebním díle obsahující popis stavby, její funkční určení, konstrukční a stavební řešení, lokalizaci a dobu výstavby. Očekává se uvedení tří až pěti materiálů, výrobků nebo technologií, které významným podílem přispěly k dobrému výsledku stavby. Samostatně je požadován průkaz energetické náročnosti budovy (protokol a grafická část), ev. další podstatné údaje o stavbě se zdůrazněním, proč je tato stavba k soutěži přihlašována, jaké certifikáty získala, případně informace o použití BIM v přípravě, realizaci a při provozu stavby.
• ÚDAJE O TVŮRČÍM TÝMU STAVBY: rozšiřující údaje k registraci upřesňující zejména úlohu zpracovatelů jednotlivých fází projektové dokumentace, složení dodavatelských sdružení a jejich podíly při realizaci, účast významných subdodavatelů a formu financování (soukromé, veřejné, případně dotační prostředky apod.), úlohu stavebníka, budoucího uživatele a podobně (může být samostatná příloha) + kontakty na jednotlivé členy tvůrčích týmů pro rozesílání pozvánek na akce a výstavy spojené s přihláškou do soutěže
• SEZNAM DOKUMENTACE: přihlášku – část A i část B, textovou část, (průkaz energetické náročnosti, certifikaci budovy), seznam výkresů, seznam fotografií, dokumentaci BIM, video u zahraniční stavby

4. VÝKRESOVÁ A OBRAZOVÁ DOKUMENTACE musí obsahovat situaci (včetně širších vztahů), rozhodující půdorysy, řezy a pohledy, případně doplněné o schéma netradičního konstrukčního řešení a řešení stavebního detailu a min. 6 ks profesionálních fotografií a to z exteriéru i interiéru, příp. fotografie stavebních detailů, max. cca 20 ks. Obecně je žádoucí dodání dokumentace na úrovni architektonické studie, nebo schématu a vizualizace vedení liniových staveb apod. (nikoliv projektu pro stavební povolení či prováděcího projektu) z důvodu použití pro další grafické zpracování pro katalog a další materiály soutěže. Obrazová dokumentace nesmí velikostí přesáhnout formát A3, výjimky je nutno předem projednat se sekretariátem soutěže. U staveb se zpracovaným BIM, IFC datový formát pro posouzení stavby pro získání příslušné zvláštní ceny, včetně grafického výstupu pro další zpracování pro výstupy soutěže.

OBSAH DOKUMENTACE:

Veškerá dokumentace se požaduje zaslat v jednom souboru, který se pošle přes úschovnu nebo jiného zprostředkovatele na emailovou adresu: stavbaroku@stavbaroku.cz, do 10. 6. 2020 do 24:00.

Musí obsahovat:

a. přihlášku část A a část B v e-formulářích,

b. textovou část v textovém editoru + krátký text popisu stavby pro zveřejnění na webu (max.1/2 stránky A4 písmo velikosti 10),

c. fotografie: min. A4. TIFF bez komprese pro PC nebo JPG – nejvyšší kvalita, rozlišení 300 DPI (CMYK bez vloženého barevného profilu). Fotografie ve 2 formátech, nižší verze pro použití na internetové stránky (rozměr delší strany max. 800 px, rozlišení 72 DPI - JPG, barevný režim RGB), a vyšší rozlišení pro publikování (rozměr min A4, rozlišení 300 DPI - JPG nebo TIFF, barevný režim CMYK),

d. výkresovou dokumentaci: samostatné soubory očíslované (pojmenované) Všechna použitá písma musí být přibalena nebo ve vektorech (převedena do křivek), případně PDF se zachováním funkce možnosti dalších úprav nebo DWG formát.

e. připravený 2x formát A3 pro tisk informačních náhledů podkladů pro porotu nejlépe v PDF formátu náhledu ve velikosti pro tisk na běžné tiskárně. Jeden formát A3 bude obsahovat prezentaci fotografií stavby a jeden formát A3 bude obsahovat prezentaci výkresové části. Tisk těchto formátů pro potřeby poroty zajistí vypisovatel.

f. v případě zpracování v BIM je pro modely BIM je určen IFC datový formát. Případné odchylky prosíme konzultovat se sekretariátem soutěže. Označenou možnou hlavní fotografii – pokud je preferována.

ARCHIV SOUTĚŽE

Dokumentace všech děl přihlášených do soutěže zůstává majetkem vypisovatelů s právem další publicity a PR soutěže. Bude uložena v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství. Přihlašovatel prohlašuje, že je oprávněn udělit jménem všech vlastníků autorsko-majetkových práv souhlas se zpracováním dodaných podkladů na www.stavbaroku.cz, v katalogu soutěže, v tisku a v elektronickém archivu Národní knihovny České republiky případně při další prezentaci oceněných staveb, a že podáním přihlášky do soutěže neporušuje autorská či jiná práva třetích osob.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

NADACE PRO ROZVOJ ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ, Václavské nám. 833/31, 110 00 Praha 1

stavbaroku@stavbaroku.cz

tel.: 727 812 736