Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2020
Titul v soutěži Stavba roku 2020
Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou
Ulice: U Muzea 398/4
Město: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký

Popis objektu:

Z urbanistického hlediska hmota přístavby svými třemi nadzemními podlažími nijak
nenarušuje urbanistickou koncepci okolí budovy. Výškově je přizpůsobena stávajícímu křídlu v levé
části jižní fasády. Přístavba výškově využívá dvoupodlažního rozdílu protilehlých fasád stávající
budovy a nad okolní terén z pohledu z parku vystupuje jen jedním 3. nadzemním podlažím.
Z hlediska architektonického podporuje nová přístavba druhého křídla celkovou půdorysnou
symetrii secesní budovy muzea. Požadavkem NPÚ bylo minimálně zasahovat do jižní fasády. Z tohoto
důvodu byl také zvolen nepravidelný půdorysný tvar nové části objektu. Nová část nenavazuje
v celém rozsahu jižní fasády na stávající vstupní foyer, ale pouze v části dvou stávajících východních
oken. Nový objekt se tak vyhýbá existujícímu balkónu na úrovni 4.NP a dává mu dostatečným
odstupem architektonicky vyniknout. Stávající objekt muzea je svým secesním architektonickým
výrazem natolik intenzivní, že v podstatě nešlo navázat žádnou architektonickou formou, která by
v kontextu nepůsobila cize. Snad pouze kopírováním západního křídla, by bylo možné docílit splynutí
nové a původní části. Takovéto řešení by bylo však architektonicky nepoctivé a neodpovídalo by
současným výrazovým trendům. Architektonické řešení je proto založeno na přiznaném kontrastu
nové a staré části, stejně tak jako tomu bylo již při stavbě tzv. Pelantova schodiště.
Inspirací ke tvaru objektu byl skleněný krystal jako typická složka Jablonecké skleněné
bižuterie. Skleněný krystal je ztvárněn celoprosklenou fasádou, která je prolamovaná pomocí
nepravidelných velkých ploch. Tyto plochy jsou dále členěny na pravidelné menší okenní díly,
velikostně přizpůsobenými výrobním a statickým možnostem skla. Fasáda je řešena jako
jednoplášťová, celá zasklená izolačním trojsklem. Konstrukce prosklené fasády je provedena
fasádním lištovým systémem. Barva lišt je tmavá antracitová.
Konstrukčně se jedná o třípodlažní v jádru železobetonový objekt. Jde o kombinaci stěnového
systému, trámového stropu a jednoho zavěšeného stropu na ocelových táhlech. Hlavním vertikálním
nosným prvkem jsou dvě monolitické stěny tlusté 200 mm v podélné ose přístavby. Tyto stěny jsou
nad 3.NP zakončeny vykonzolovaným trámovým stropem, na který je pomocí táhel na koncích trámů,
zavěšena stropní monolitická deska nad 2.NP tlustá 200 mm. Tato deska je ještě ve 2.NP podepřena
kruhovými sloupy v osách dvou schodišťových stěn. První nadzemní podlaží je stěnové,
železobetonové. Obvodové stěny jsou tlusté 250 mm. Z vnější strany jsou obložené tepelnou izolací a
kamenem. Druhé podlaží a třetí nadzemní podlaží přečnívá přes půdorys 1.NP.
Nosnou konstrukci skleněné fasády tvoří ocelové rámy. Rámy jsou lomené podle průběhu
fasády v dané rovině rámu. Vytvořily se tak základní plochy prosklené fasády, které jsou dále členěny
na obdélníky pomocí, opět uzavřených, ocelových obdélníkových profilů. Rámy jsou kotveny k čelům
železobetonových vodorovných konstrukcí.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Michal Hlaváček, Zdeněk Holek, Karel Musil
Projektant: Hlaváček - architekti s.r.o.
Dodavatel: ENERGIE - STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ a.s.
Přihlašovatel: Hlaváček - architekti s.r.o.
Investor: MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU
Plány:
Další soubory:
Články: