ÚS Uherský Brod – Rekreační osa řeky Olšavy

Soutěže: Urbanistický projekt roku 2019
Zkráceně: ÚS Uherský Brod – Rekreační osa řeky Olšavy
Ulice: Pastýřská
Město: Uherský Brod
Kraj: Zlínský

Popis objektu:

Smyslem územní studie bylo řešit celkovou koncepci revitalizace prostoru podél řeky Olšavy, vytipovat důležité prostory, které je nutno upravit a navrhnout principy jejich řešení.

Navržené stavební objekty v jednotlivých lokalitách budou detailně řešeny podrobnější dokumentací. Obecně platí, že v navazujícím stupni projektové dokumentace bude u stavebních zásahů a umísťování objektů do koryta Olšavy nutné provést výpočet ovlivnění odtokových poměrů. Zároveň tyto stavby a objekty musí být navrženy tak, aby byly odolné při případných povodních a nedocházelo při zvýšených průtocích k jejich poškození, stejně jako k rozplavení a poškození koryta a břehů a negativnímu ovlivnění odtokových poměrů.

Velikost řešeného území je 327118,746 m2.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Jana Benešová, Daniel Matějka, Štěpán Malach; konzultace vodní hospodářství Vítězslav Vaněk, vizualizace Lukáš Lattenberg
Projektant: ATELIER URBI spol. s r.o
Přihlašovatel: ATELIER URBI spol. s r.o
Investor: Město Uherský Brod