Bytové a administrativní centrum na náměstí W. Churchilla, Praha

Soutěže: Urbanistický projekt roku 2021
Zkráceně: Bytové a administrativní centrum na náměstí W. Churchilla, Praha
Ulice: Náměstí W. Churchilla
Město: Praha 2
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Investiční záměr řeší lokalitu vymezenou ulicemi Italskou a Seifertovou na jihovýchodní a severovýchodní straně a na straně severozápadní pak opěrnou zdí a svahem, který přirozeně odděluje daný prostor od Hlavního nádraží. Navržená zástavba plně respektuje územní plán a vytváří přechod od vilové zástavby Vinohrad k blokové zástavbě Seifertovy a Italské ulice. Náměstí W. Churchilla je urbanisticky komplikovaný prostor zejména v důsledku zásadní měřítkové a formální nesourodosti přilehlých objektů, křižujících ulic a svažitosti terénu.

Velkorysý koncept daný dramatickým zásahem do měřítka této lokality ve 30. letech minulého století, započatý výstavbou Penzijního ústavu, nenašel v budoucích letech urbanistickou odezvu ve smyslu jeho dokončení. Jedním z hlavních cílů urbanistického řešení je dotvořit prostor náměstí W. Churchilla jako náměstí.

Prostředkem k dosažení tohoto cíle je především hmota objektu E, která mimo jiné vytváří určitou protiváhu Penzijního ústavu. Objekt E je završením určité gradace navržené urbanistické struktury. Tento princip napomáhá vyvážení prostoru náměstí, přičemž vlastní objem objektu E, který náměstí uzavírá, je ve vztahu k penzijnímu ústavu poměrně subtilní. Objekt E je též záměrně vložen do kontextu stávající provozní budovy ČD a to proporcí, uliční čárou i detailem fasády. Důležitým vstupním aspektem řešení bylo též zachování hodnotných příčných průhledů na druhý břeh řeky.

Neméně podstatným principem je vznik nových vazeb v širším kontextu města – propojení Nového Města s Vinohrady a se Žižkovem. Záměrem je propojit Hlavní nádraží s náměstím W. Churchilla podchodem pod kolejištěm a komunikací ústící na piazettě mezi budovami D a E, součástí urbanistického řešení je i nové diagonální korzo spojující Španělskou ulici s Italskou ulicí řešení.

Samostatnou a provozně nezávislou první etapou investičního záměru výstavby Bytového a administrativního centra na náměstí Winstona Churchilla je bytový areál Rezidence Riegrovy Sady.

V této části s obytnou funkcí rozvolněná zástavba izolovaných bytových domů zjemňuje přechod k hustěji zastavěnému spodnímu kraji parcely, který svou zástavbou administrativního typu a bytovým domem většího měřítka uzavírá prostor náměstí W. Churchilla.

Typologický druh stavby: Územní studie
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Ján Kostrian, Jana Lehotská, Paul Philips, Petr Levý, Hynek Vlach, Tomáš Vorel
Projektant: Aukett s.r.o.
Přihlašovatel: CR-City, a.s.
Investor: Rezidence Churchill s.r.o.
Plány:
Další soubory:
Články: