47. Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici - I. Etapa

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2021
Cena Ministerstva kultury České republiky v soutěži Stavba roku 2021
Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici - I. Etapa
Ulice: Křižíkova ulice 49
Město: Horní Police
Kraj: Liberecký
Počet hlasů: 649

Popis objektu:

Kostel Navštívení Panny Marie v Horní Polici s celým souborem dalších staveb patří do rodiny významných barokních poutních areálů. Jeho unikátnost spočívá v tom, že na výslednou podobu stavby měla kromě architekta Václava Špačka (1689–1751), z jehož díla jsou patrné vlivy Františka Maxmiliána Kaňky, otce a syna Dientzenhoferových a Jana Blažeje Santiniho-Aichla, mimořádný vliv mecenáška Anna Marie Františka velkovévodkyně Toskánská (1672–1741). Tento její vliv je precizně doložen jak historickými prameny, tak stavebně historickým průzkumem.

Po provedení SHP a dalších průzkumů bylo přistoupeno k projektovým pracím celkové obnovy poutního místa s cílem navrátit celému areálu unikátní výraz a podobu doby svého vzniku, setřenou množstvím pozdějších úprav.

Náročné stavební práce obnovy, zahrnovaly obnovu exteriéru a interiéru poutního kostela včetně skrytých konstrukcí, jako krovu, kleneb na dřevěné konstrukci či konstrukčně velmi zajímavých empor. Vlastní kostel odpovídá konstrukcemi době jeho vzniku. Jedná se o mohutné smíšené zdivo, cihelné klenby jak křížové, tak i klášterní s konstrukčně zajímavými přesahy zabezpečenými skrytými táhly z kovaného železa, s klasickým krovem s ležatou stolicí. Překládané (přetočené) klenební pasy pod kůrem a v závěru bočních lodí jsou dokladem vlivu Santiniho na architekta Špačka (Ing. Petr Macek, Ph.D., autor SHP).

Navržené opatření proti vzlínající vlhkosti, které je velkou a typickou slabinou tohoto druhu staveb, pomocí odvlhčovacího kanálu podél základových konstrukcí kostela nemohlo být realizováno, neboť vlastní základy jsou tvořeny několika druhy kamenné rovnaniny, jejíž vysušení by mohlo mít za následek vznik nestabilních konstrukcí a stavebně technických poruch souvisejících se sedáním základů.

Značně narušený historický krov byl opraven za použití výhradně celodřevěných tesařských spojů, přičemž byla provedena poškozených částí dřevěné konstrukce cca ze 60 %–70 %. Značným omezením pro provádění prací na opravách krovů byla přítomnost kolonie hnízdících netopýrů a prostoru krovu. Ochrana těchto ohrožených a zákonem chráněných živočichů byla jednou z priorit provádění stavebních prací.

V interiéru kostela byly v restaurátorském režimu opraveny nalezené historické nástropní malby, štuková výzdoba, iluzivní mramorování pilastrů a říms, jakož i nalezená polychromie dřevěných kuželkových balustrád empor a oratoří. Vlastní, velice náročnou, restaurátorskou opravou prošly hlavní a dvojice bočních oltářů, kde byla nalezena naprosto odlišná původní povrchová úprava, která byla obnovena. Byla rovněž plně zrestaurována i dřevěná stříbřená kazatelna jakož i další mobiliář.

Významnou částí obnovy byla oprava a doplnění osvětlení jak interiéru, tak i exteriéru kostela. Moderní svítidla s LED technologií v kombinaci s inteligentním řídícím systémem umožňují výrazné podpoření celkové architektury interiéru kostela jakož i vypíchnutí detailů obnoveného zrestaurovaného mobiliáře, a to bez negativního efektu oslnění návštěvníků.

Byla provedena celková oprava a obnova fasád kostela s návratem k nalezené původní barevnosti, jakož i střech. Fasády jsou obnovené v původní barevnosti technologií probarveného štuku a pololazurních vápenných nátěrů, které mění odstíny v závislosti na intenzitě slunečního světla a působí tak velmi živě. Při obnově střech je nutno zmínit použití předpatinovaného měděného plechu na helmicích věží, který těmto propůjčuje historický vzhled a dojem patiny stáří, což je velice významný moment v působení celého areálu jakožto místí i krajinné dominanty.

  V kostele byly obnoveny varhany do barokní zvukové podoby, jakožto významný příspěvek k myšlence obnovy uceleného původního originálního barokního výrazu celého areálu.

Součástí I. etapy obnovy areálu, který se nacházel v těžce havarijním stavu, byla rovněž oprava samostatně stojící zvonice. Byly provedeny obdobné práce jako na objektu kostela, a to i se všemi tesařskými opravami původní dochované zvonové stolice, která byla kompletně rozebrána a následně, po nutné výměně silně poškozených prvků, složena zpět na své původní místo a osazena trojicí nových zvonů.

V rámci oprav I. etapy byla provedena obnova pěti věží v ambitu, jehož vlastní opravy jsou naplánovány pro II. etapu celkové obnovy. Areál byl nově opatřen bezbariérovým přístupem, který je tak nyní možný ze zadního vstupu, původní branou do západního křídla ambitu. Zde byly zřízena parkovací místa pro ZTP a pohodlná přístupová cesta. Rovněž chodníky mezi ambitem a bočními vstupy do kostela, dlážděné velkoformátovými pískovcovými deskami byly upraveny tak aby zajistily bezbariérový přístup do vlastního kostela.

Na emporách kostela je nově umístěna stálá expozice o dějinách obce a poutního místa.

Použité postupy a přístupy při stavebních a restaurátorských prací by měly kromě jiného sloužit jako modelový příklad pro autentickou obnovu historických objektů s důrazem na minimalizaci zásahu do života ohrožených živočichů.

Typologický druh stavby:
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Autor: Richard Cibik, Michal Václav Křepel, Lukáš Kozák
Projektant: Ing.arch. Richard Cibik - Facis architekti f.o.
Dodavatel: GEMA ART GROUP a.s.
Přihlašovatel: Římskokatolická farnost - arciděkanství Horní Police
Investor: Římskokatolická farnost - arciděkanství Horní Police
Plány:
Další soubory:
Články: