II/244 Měšice , rekonstrukce mostu ev.č. 244-001

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2022
Zkráceně: II/244 Měšice , rekonstrukce mostu ev.č. 244-001
Ulice:
Město: Měšice
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Rekonstrukce mostu ev. č. 244-001 a silnice II/244 se nachází v obci Měšice severně od Prahy a patří do jejího spádového území. Řešený úsek je součástí silnice II/244, která tvoří průtah obcí Měšice a je páteřní silnicí směr východ-západ mezi silnicemi I/16 a I/9. Řešený úsek je v celé jeho délce veden v intravilánu, teda prochází územím s okolní zástavbou. Rekonstrukce mostu v sobě zahrnuje jeho demolici, která byla provedena již v I. etapě. V rámci II. etapy proběhne výstavbu nového mostního objektu. S výstavbou nového mostního objektu bezpodmínečně souvisí i jeho opětovné napojení na stávající silnici II/244. Jelikož došlo k nadvýšení mostního objektu (z důvodu výhledové elektrifikace tratě pod mostem) oproti stávajícímu stavu, je nutná i úprava stávající silnice II/244. Stejně jako mostní objekt ev. č. 244-001 i silnice II/244 v okolí mostu je v nevyhovujícím stavu, kde povrch komunikace vykazuje plošné deformace, síťové mozaiky, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje. Rekonstrukce stávající silnice II/244 v sobě zahrnuje i úpravu dvou stávajících křižovatek. A to křižovatku s ul. Průmyslová a s ul. Nádražní. Rekonstrukce silnice II/244 v řešeném úseku začíná na hranici katastrů obcí Měšice a Líbeznice a končí přibližně 100 m za křižovatkou s ul. Nádražní. Celková délka rekonstrukce silnice včetně mostu je 472,542 m

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Projektant: Pragoprojekt, a.s.
Dodavatel: Sdružení "Společnost Měšice most", kde vedoucím společníkem je Společnost T.A.Q. s.r.o.
Přihlašovatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Plány:
Další soubory:
Články: