SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea Východních Čech v Hradci Králové

Soutěže: Stavba roku 2022
Zkráceně: SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea Východních Čech v Hradci Králové
Ulice: Opletalova 334/2
Město: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký

Popis objektu:

Řešená Gayerova kasárna s přístavbou, je umístěna ve východní části uceleného areálu bývalých kasáren, které je charakteristické symetrickým umístěním jednotlivých budov, sevřeností kolem centrálního nádvoří a uzavřením jednotným oplocením. Stávající objekt Gayerových kasáren zůstal zachován ve stávající hmotě. Přístavba navazuje na stávající objekt, se kterým je propojena proskleným krčkem. Je umístěna v místě bývalé hradební pevnosti, ze které se zde dochovaly základy hradební zdi, tzv. bastionu. Jelikož je přístavba zapuštěna do terénu tak, aby vstupní podlaží přístavby navazovalo na první podzemní podlaží stávajícího objektu, stává se část bastionu součástí interiéru vstupního podlaží, takže si jej návštěvník může prohlídnout.

Charakteristickým prvkem Gayerovy kasárny je klasicistní členitá fasáda horizontálně členěná římsami, bosovanými nárožími a orámováním oken s trojúhelníkovými frontony. Veškeré poškozené plochy i zdobné prvky byly obnoveny tak, aby bylo docíleno původního vzhledu objektu. Stávající keramická drážková střešní krytina, byla nahrazena novou ve stejném provedení, komíny zůstaly zachovány. Zůstaly zachovány i proporce špaletových oken, která dostala svou původní barevnost.

Hmotu přístavby tvoří kvádr, před který předstupují sloupy vytvářející kryté podloubí při vstupu do objektu. Tyto sloupy svírají pět podpor ve tvaru A. Objekt je dvoupodlažní s plochou střechou. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet, doplněný o průvlaky. Pro vertikální spojení podlaží je navrženo jednoduché interiérové ocelové schodiště s kamennými stupni a ocelovým zábradlím v centrální části přístavby a osobní výtah, nacházející se v centrálním prostoru stávajícího objektu.

Fasáda objektu je navržena jako samonosný prosklený plášť s vertikálním rastrováním, horizontálně děleným v místě patra přístavby. Předstupující sloupy spolu s atikou jsou vytvořeny z pohledového probarveného tmavého železobetonu.

Typologický druh stavby: Stavby pro kulturu a osvětu (kina, divadla, knihovny, kongresová centra, muzea, koncertní sály, církevní stavby)
Kategorie:
BIM: Ne
Plány:
Další soubory:
Články: