Vinice Kolín - územní studie

Soutěže: Urbanistický projekt roku 2023
Zkráceně: Vinice Kolín - územní studie
Ulice:
Město: Kolín - Vinice
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území. V odůvodněných případech a pro část území může být územní studie podkladem pro pořízení změn územního plánu. Územní studie prověřuje konkrétní možnosti rozdělení pozemků pro veřejnou dopravu a technickou infrastrukturu. Dále prověřuje možnosti umístění zástavby na plochách přestavby a zastavitelných plochách, zejména vazbu rodinných domů k uličnímu prostoru s ověřením místních komunikací, dopravní obsluhu řešeného území, nové veřejné prostranství a možnosti parkování.

Pro urbanistický koncept jsou rozhodují jednotlivé oblasti, které mají v území svá specifika. Základem je nové rozdělení území na urbanistické bloky, vytvoření logické příměstské struktury a tím i přehledné dopravní obslužnosti území. Urbanistické bloky byly navrženy s ohledem na velikost a měřítko uvažované zástavby a na maximální efektivitu při využití nových komunikací pro dopravní obslužnost. Na důležité komunikace a body v území jsou navázány veřejné prostory. Nedaleko od hlavního vstupu do území je koncipovaný akcent na veřejný prostor ve formě menšího náměstí. Náměstí bude mít funkci nejen obytnou, ale i komerčně obchodní a důležitým momentem je situovaná zastávka autobusu. V řešeném území jsou poměrně velké plochy, které jsou nezastavitelné z důvodů technických limitů, a kterým lze jen těžko přiřadit nějakou funkci. Tyto plochy jsou plochami travnaté zeleně s možností vybudovat pěší a cyklistické cesty.

 

Typologický druh stavby: Územní studie
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Oleg Haman, Petr Housa, Adam Homola
Projektant: CASUA
Přihlašovatel: Město Kolín
Investor: Město Kolín
Plány:
Další soubory:
Články: