17. Soubor staveb Městský okruh a Libeňská spojka

Ceny:
nominace na titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2023
Soutěže: Urbanistický projekt roku 2023
Zkráceně: Soubor staveb Městský okruh a Libeňská spojka
Ulice:
Město: Praha Libeň
Kraj: hl. m. Praha
Počet hlasů: 19

Popis objektu:

Předpokládaná celková doba výstavby souboru staveb je 6 - 10 let podle ekonomických možností investora, souběhu prací a rozsahu dopravních omezení. Předpokládaný termín zahájení výstavby je rok 2025.

Předpokládané celkové stavební náklady souboru staveb činí cca 51 mld. Kč bez DPH v c. ú. 2019/II (61,5 mld. Kč s DPH). Náklady zahrnují kompletní práce bez nákladů na projektovou a inženýrskou přípravu, průzkum a majetkoprávní vypořádání. V ceně jsou zahrnuty i některé související investice, jako clonící objekty, parkové a vegetační úpravy, občanská vybavenost, nové cyklostezky, úpravy veřejného prostoru atd.

Očekávané přínosy realizace souboru staveb z hlediska dopravní sítě spočívají i ve schopnosti kapacitní a bezpečné komunikace nadřazeného komunikačního systému na sebe navázat dopravní zatížení a změnami v redistribuci na celé ovlivněné části komunikační sítě docílit tzv. celospolečenských úspor. Úspory vyplývají zejména ze snížení exhalací plynulejší jízdou vozidel, snížení nehodovosti a nákladů z ní plynoucích, snížení nákladů na hodnotu času při přepravě zboží, snížení provozních nákladů vozidel plynulejší jízdou a opotřebením a snížení cestovního času uživatelů. V souladu s rezortní metodikou MD ČR z posouzení vyplývá, že při zohlednění specifického postavení Prahy ve srovnání s ostatními českými městy (především v rovině ekonomické) bude stav s realizací souboru staveb oproti stavu bez realizace generovat výše uvedené celospolečenské úspory v hodnotě cca 2,3 mld. Kč za rok. Z hlediska celkových socioekonomických přínosů byla stavba vyhodnocena jako přínosná i přes fakt, že do analýzy nebyla zahrnuta řada dalších pozitivních aspektů, jako jsou např. delší doba životnosti tunelových staveb oproti povrchovým komunikacím a možnost urbanistického dořešení využití povrchů nad tunelovými úseky, zlepšení podmínek pro vedení veřejné hromadné dopravy a bezmotorové dopravy na paralelních komunikacích, možnost vedení linek MHD po trase souboru staveb a poskytnutí podmínek pro účinnou regulaci automobilové dopravy v oblasti uvnitř Městského okruhu.

Soubor staveb je prostorově zkoordinován s ostatními významnými městskými, státními, ale i soukromými záměry ve svém okolí (např. východní trasa VRT v oblasti Balabenka, vlaková zastávka Praha - U Kříže, vlaková zastávka Praha – Malešice u Metro Depo Hostivař, Jarovská třída, Vysočanská radiála II. etapa, zahloubení Holešoviček, tramvajová trať Počernická, Hostivařská spojka, Jižní obchvat Libně atd.).

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Pavel Šourek, Jan Kasl, Richard Labanc, Lukáš Grünwald, Michal Rebec, Zbyněk Froněk, Čestmír Kříž, Klement Valouch, Zuzana Boušková, Pavel Krpec, Zuzana Johanidesová, David Mareš, Tomáš Feistner, Št
Projektant: JK Architekti
Přihlašovatel: JK Architekti
Investor: Hlavní město Praha
Plány:
Další soubory:
Články: