Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2023
Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2023
Zkráceně: Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře
Ulice: Na Náměti 416/11,
Město: Kutná Hora
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

PRINCIP ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ

Bývalá základní škola v ulici Na Nám ěti v Kutné Hoře je klasickým příkladem školy, která se v ětšin ě z nás vybaví, řekne-li se slovo škola. Dalo by se říci, že v našem prostředí představuje jakýsi archetyp školy. Budova z devatenáctého století se nachází v klidném prostředí historické části m ěsta v t ěsném sousedství parku a kostela. Po stavební stránce je pom ěrn ě zachovalá, avšak neudržovaná. Již řadu let sem žáci za vzd ěláním nedocházejí, ale školní atmosféra je tu stále patrná. Škola byla pojmenována po jednom z našich nejznám ějších pedagog ů Janu Ámosi Komenskému. Jeho odkaz jsme sledovali i my při formulování základních myšlenek pro revitalizaci této stavby. Komenského nad časové motto „škola hrou“ jsme použili a upravili pro nov ě vznikající program m ěstské knihovny na „KNIHOVNA HROU“. Při návrhu interiéru jsme se nechali inspirovat klasickými knihovnami, kde hlavním interiérovým prvkem je vlastní masa knih a grafický rytmus hřbet ů naskládaných knih dává detail. Hravost a barevná pestrost detail ů podporují rychlou orientaci v prostoru a snadnou čitelnost informací. P ůvab námi navržené knihovny spatřujeme v její vnitřní členitosti, v n ěkolika úrov ňovém uspořádání (které má nejen kapacitní d ůvody) a také v překvapivosti otevřených pr ůhled ů mezi patry a pr ůchod ů mezi jednotlivými sekcemi. Variabilita navržených prostor ů činí z tohoto interiéru místo pro rozmanité dopl ňkové události, jako je promítání film ů, autorské čtení, tiché studium, nebo posezení s novinami u kávy či čaje. Tato nová knihovna pro Kutnou Horu, má ambice stát se novým místem setkávání, které reaguje na aktuální potřebu spole čnosti a kde se přirozen ě propojuje sou časnost s minulými příb ěhy Nová knihovna v jednom z nejstarších kulturních center Čech.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Jiří Krejčík
Projektant: REINVEST spol. s r.o.
Dodavatel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Spoluautor: Ondřej Kubík
Přihlašovatel: Město Kutná Hora
Investor: Město Kutná Hora
Plány:
Další soubory:
Články: