3. Centrum současného umění EPO1

Ceny:
nominace na titul v soutěži Stavba roku 2023
Soutěže: Stavba roku 2023
Zkráceně: Centrum současného umění EPO1
Ulice: Elektrárenská 322
Město: Trutnov - Poříčí
Kraj: Královéhradecký
Počet hlasů: 172

Popis objektu:

Stavebně konstrukční řešení
Po stavebně konstrukční stránce byl objekt v poměrně dobrém stavu, před revitalizací byl využíván pro velmi těžká břemena, na která byl jako provoz elektrárny od počátku konstruován. V průběhu cca 100let své životnosti bylo do objektu bez celkové koncepce vestavěno bezpočet různých stavebních úprav a konstrukcí, které byly před revitalizací odstraněny a uvedeny do téměř původního stavu.
Původní objekt bývalé parouhelné Elektrárny Poříčí 1 byl rozdělen na jednotlivé funkční části-celky, jejichž názvosloví jsme převzali i pro současné pojmenování galerie a především jejich výstavních sálů:

Nynější stavební zásahy se soustředily na přizpůsobení původního objektu novým funkcím a nynějším stavebním předpisům. V administrativní části, rozvodně bylo provedeno vnitřní zateplení svislých obvodových konstrukcí, a to z důvodu zachování původního vnějšího industriálního vzhledu. Nově umisťované objekty jsou převážně ocelové, tak aby odpovídaly charakteru objektu. Výplně otvorů byly nahrazeny buď novými, nebo repasovanými, tak aby odpovídaly současným tepelně technickým požadavkům, ale jejich členění bylo zachováno.

Historické souvislosti
Objekt EPO1 byl vystavěn v roce 1912 jako parouhlená elektrárna v Poříčí u Trutnova - Elektrárna Poříčí 1 - EPO1 s typickou siluetou vysokých cihelných budov a třemi komíny. V šedesátých letech 20 století byla nedaleko vystavěna nová a větší elektrárna EPO2, která dodává elektřinu a teplo podkrkonošskému regionu dodnes. Areál byl transformován pro strojírenskou výrobu ČKD Dukla, prošel privatizací v devadesátých letech byl v rukou zahraničních vlastníků, až se v roce 2011 stal součástí společnosti KASPER KOVO.
Genius loci historického objektu, vycházející z jeho industriální podstaty, oslovil Rudolfa Kaspera, zakladatele a jednatele firmy natolik, že se rozhodl objekt revitalizovat ve verneovský technicistní svět s uměleckou náplní.


Umístění stavby, vztah k veřejnému prostranství
Stavba se nachází ve výrobním areálu firmy KASPER KOVO s.r.o.. Záměr přináší umění i do nejbližšího okolí. V současné době jsou exponáty umístěny i podél příjezdové trasy a na postupně kultivovaném nábřeží říčky Ličná. V budoucnu dojde k vytvoření větší exteriérové umělecké expozice východně od samotného objektu Centra současného umění a k další revitalizaci břehů přilehlého vodního toku.
Území je v poměrně hustě zastavěné oblasti. Na sever od stávajícího areálu se nachází vyvýšený násep železnice, za kterým se dále ve vzdálenosti cca 100m od okraje areálu nachází hranice zastavěného území. Na jižní straně areálu KASPER KOVO s.r.o. provozovna Elektrárenská sousedí s vodotečí Ličná, kterou je terénně oddělen od území rozvodny VN a VVN. Na východní straně areál navazuje na území ploch bydlení v rodinných domech. Na západní straně navazuje na území s plochami smíšenými + koridor dálnice D11.
Stavba je stávající a do dnešní doby defacto tvoří centrum okolní zástavby (jedná se o původní cihelné budovy první uhelné elektrárny Poříčí).

Vztah k dopravní obsluze a technické infrastruktuře
Dopravní řešení areálu a přilehlých komunikací se respektuje původní řešení. Hlavní vjezd do areálu je z rohu ulic Elektrárenská a Sportovní přes most nad vodotečí Ličná. Za plochami pro parkování je stávající vrátnice se závorou, kde je prověřen vstup/vjezd do areálu. Následně je umožněn zokruhovaný průjezd celým areálem (i pro BUS, či zásah hasičů) jdoucí podél objektu.
Dopravní obsluha zůstává beze změn. Areál je velmi dobře obslužně zajištěn vjezdem z rohu ulic Elektrárenská a Sportovní.
Dotčené území je vybavené všemi potřebnými inženýrskými sítěmi. Napojení stávajícího objektu je stávající beze změn.
Řešení bezbariérovosti
Z hlediska požadavků vyhlášky 398/2009 Sb. v platném znění pozdějších předpisů se jedná o stavbu, která bude veřejně přístupná a charakterem se blíží občanské vybavenosti a je navržena jako bezbariérová. Stavba je bezbariérově napojena na stávající zpevněné plochy a je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu, v platném znění.
Stavba splňuje podmínky pro přístup osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Do 1NP je bezbariérový přístup z okolních zpevněných komunikací. Vertikálně je zajištěna doprava dvěma výtahy. Menší výškové rozdíly jsou řešeny rampami.
Veškeré příslušenství vč. hygienického zázemí je navrženo v souladu s požadavky na stavby užívané osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace dle vyhlášky 398/2009 Sb. v aktuálním znění.

POPIS STAVBY
V poměrně dobře zachovalých objektech parouhelné elektrárny z počátku 20. století v průmyslové východní části Trutnova budují manželé Kasperovi galerii současného umění. Jádrem výstavní činnosti budou velkorozměrné umělecké objekty. Konverze průmyslového areálu s industriální architekturou charakteristickou především režným cihelným zdivem probíhá etapovitě. V cílovém stavu nabídne galerie více než 4 000 m2 vnitřních výstavních ploch a více než 10 000 m2 open air expozice s uměleckými díly vystavenými v parku vedle budov ve vazbě na nábřeží říčky Ličná.
Architektonické řešení klade důraz na funkčnost provozu, jednoduchost a pokud možno intuitivní pohyb návštěvníka sály galerie. Původní zajímavé stavební prvky, detaily a vybavení jsou v maximální míře zachovány a renovovány. Do stavby přicházíme i se zásahy soudobými, jako jsou výrazná přístřeší nad vstupy, ocelové schodiště z přízemí na ochoz turbínové haly, zábradlí ochozu, vyrovnávací schodiště a rampy, prosklené stěny nebo např.  námi vyvinutý systém přestavitelných výstavních panelů.
Pro ucelení výtvarného barevného a materiálového konceptu úprav a pro zachování barevně neutrálního pozadí pro exponáty pracujeme v interiéru s achromatickou škálou bílé, antracitové a odstínů šedi.
Pro dálkové pohledy byl areál původní Elektrárny Poříčí 1 charakteristický siluetou s mohutnými komíny. Pracujeme s tímto motivem a připravujeme ocelový štíhlý převýšení objekt vyrůstající ze schodišťového tubusu. Nasvícený artefakt se stane zejména v dálkových pohledech, např. z budoucí estakády blízkého dálničního tělesa, výrazným prvkem galerie.

Typologický druh stavby: Stavby pro bydlení (bytové domy, rodinné domy, domy pro seniory)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Autor: Michal Ježek, Ivo Balcar, Aleš Krtička, Jan Řehák; ATELIER TSUNAMI
Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o.
Dodavatel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Přihlašovatel: ATELIER TSUNAMI s.r.o.
Investor: KASPER KOVO s.r.o.
Plány:
Další soubory:
Články: