Aktuality

Pavilon rehabilitace Benešov je Stavbou roku Středočeského kraje 2021

 

Tisková zpráva Nadace ABF 30.9.2021

 

Titul Stavba roku Středočeského kraje 2021, spolu s dalšími 10 nominacemi na titul, Cenou hejtmanky Středočeského kraje a šestnácti dalšími cenami, byly uděleny na slavnostním vyhlášení 8. ročníku soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2021, které se uskutečnilo ve čtvrtek 30. září 2021 v Galerii Středočeského Kraje (GASK) v Kutné Hoře. Vypisovatelem soutěže je Středočeský kraj, spolu s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, která tradičně tuto soutěž i organizuje, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy, Obcí architektů, Svazem podnikatelů ve stavebnictví a nově i Ministerstvem průmyslu a obchodu. Prestižní soutěž je vypsaná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové.

Slavnostního vyhlášení a předávání cen se účastnili vedle hejtmanky Petry Peckové také téměř všichni radní a někteří předsedové výborů Středočeského kraje, tradičně pak zástupci všech vypisovatelů a řada dalších významných osobností z veřejného, i soukromého sektoru, odborných institucí, stavebních společností, investorů a také architektů a inženýrů. V refektáři Středočeské galerie v Kutné Hoře sledovalo slavnostní vyhlášení téměř 200 přítomných hostů. Večerem osobitým způsobem provedla herečka Martina Preissová.

Cenu hejtmanky Středočeského kraje osobnosti stavitelství za přínos Středočeskému kraji 2021 získal Ing. Bořivoj Kačena. Cena hejtmanky Středočeského kraje stavbě za přínos Středočeskému kraji 2021 byla udělena stavbě Revitalizace areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně.

Prestižní titul Stavba roku Středočeského kraje 2021 získala Novostavba pavilonu rehabilitace Benešov. Hlasování veřejnosti v letošním ročníku se účastnilo celkem 29 724 hlasujících.

Cenu veřejnosti si s počtem 9 279 hlasů odnesla stavba Křižovatka U Topolu v Benešově.

Porota Stavby roku Středočeského kraje 2021 byla složená ze zástupců jednotlivých vypisovatelů. Pracovala ve složení prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran za Středočeský kraj a Obec architektů, který byla zároveň předsedkou odborné poroty, Ing. arch. Pavel Weishaupt, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ing. Pavel Němec, Krajská hospodářská komora Střední Čechy, Ing. Ladislav Brett, Český svaz stavebních inženýrů, oblastní pobočka Praha, Ing. Petr Nicek, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Ing. Václav Mach, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro Prahu a Střední Čechy, Ing. arch. Jakub Straka, za Středočeský kraj a Ing. Eva Štejfová, Ministerstvo průmyslu a obchodu. Porota navštívila v rámci hodnocení všech 38 přihlášených staveb a na cestě je doprovázel filmový štáb, který připravil unikátní dokument o stavbách Středočeského kraje.

Stavba roku Středočeského kraje 2021 i v letošním roce přišla kromě tradiční mediální kampaně, také s řadou výstav a přinesla opět výjimečný katalog, kde se seznámíte, nejen s oceněnými, ale také se všemi přihlášenými stavbami.

 

Přehled udělených cen 8. ročníku Stavba roku Středočeského kraje 2021:

Cenu hejtmanky Středočeského kraje osobnosti stavitelství za přínos Středočeskému kraji 2021

získává Ing. Bořivoj Kačena.

/ Cena hejtmanky osobnosti stavitelství za přínos Středočeskému kraji v roce 2021 je udělena panu Bořivoji Kačenovi za jeho lidské a manažerské kvality, které se projevili i při vedení společností, které realizovali velkou a důležitou část dopravní infrastruktury Středočeského kraje./

 

Oceněné stavby Stavba roku Středočeského kraje 2021

Novostavba pavilonu rehabilitace Benešov

Titul Stavba roku Středočeského kraje 2021

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2021

Přihlašovatel: Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a.s.

Investor: Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a.s.

Autor: Zbyněk Skala

Spoluautoři: Martin Krtouš, Pavla Homolková

Projektant: STA, projektový ateliér, v.o.s., Nezávislé projektové ateliéry, s.r.o., TECHNICO Opava s.r.o.

Dodavatel: BDS Benešov s.r.o., vedoucí společník ve společnosti s ABP Holding, a. s., LAROS s. r. o.

Hodnocení:

Titul Stavba roku Středočeského kraje 2021 byl udělen za uvážlivě a velmi střízlivě volené stavební materiály včetně detailů exteriéru i interiéru pavilonu rehabilitace, které umocňují bravurně navrženou architektonickou kompozici domu. Nebývalá velkorysost prostorového řešení, výtvarně promyšlené proporce fasád i dobré dispozičně stavební řešení umožňují povznést ducha i náladu uživatelů k nevšedním zážitkům. Dům poskytuje rehabilitaci těla a zároveň i ducha v inspirativním prostředí moderní architektury.

 

Revitalizace areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně

Cena hejtmanky Středočeského kraje za největší přínos Středočeskému kraji 2021

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2021

Investor: Město Kolín

Autoři: Jaroslav Svěrek, Martin Navrátil, Jakub Masák

Projektant: Masák & Partner, s.r.o.

Dodavatel: Společnost BFK - GEMA ART GROUP / BFK Service a.s.; GEMA ART GROUP a.s.

Hodnocení:

Stavebnětechnická a památková obnova gotické zvonice, barokní kostnice, farní školy, prostoru parkánů a dlažeb kolem chrámu sv. Bartoloměje Apoštola vnáší do dříve nepřístupných, zanedbaných „periferních“ míst v centru Kolína svěží energii lákající k pobytu, edukaci i relaxaci. Cena byla udělena za celkové pojetí revitalizace, kdy vysokou kvalitou a citem pro městský detail provedenými restaurátorskými a stavebně rekonstrukčními pracemi včetně sadových a zahradnických úprav je veřejnosti umožněn pobyt probuzující vědomí sounáležitosti k místu se středověkou minulostí v současných souvislostech.  

 

Lávka přes Vltavu v Lužci nad Vltavou

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2021

Zvláštní cena za stavebně konstrukční řešení

Investor: Obec Lužec nad Vltavou

Autoři: Petr Tej, Marek Blaník, Jan Mourek

Spoluautoři: Lukáš Vráblík, Ondřej Matoušek

Projektant: Valbek s.r.o.

Dodavatel: HOCHTIEF CZ a.s.

Hodnocení:

Subtilní promyšlená inženýrská konstrukce lávky pro pěší, cyklo a IZS provoz, umožňuje nejen komunikační spojení obou vltavských břehů v Lužci tvořené elegantním obloukem betonové montované mostovky, ale svým asymetrickým vyvěšením z jediného ocelového A pilíře, rozkročeného na protějším břehu Vltavy vnáší do okolní krajiny emotivní napětí novodobé výškové dominanty citlivě harmonizované s nedalekou vizuálně přítomnou lužeckou kostelní věží.

 

Sportovní hala v Borkách - HALA BORKY, Kolín

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2021

Zvláštní cena za architektonické řešení

Investor: Město Kolín

Autoři: Jiří Opočenský, Štěpán Valouch, ov architekti, s.r.o.

Spoluautoři: Magdalena Havlová, Jakub Neumann

Projektant: ov architekti, s.r.o.; SATER - PROJEKT s.r.o.

Dodavatel: STRABAG a.s.

Hodnocení:

Porota ocenila lapidárnost urbanistického řešení novostavby velkého stavebního objemu, jehož koncept je dotažený s citem pro architektonický detail. Zděný jednopatrový sokl s výraznou horizontální markýzou vynáší dřevěnými lamelami obloženou hmotu pavilonu tělocvičny. Použitý pohledový beton a světlé odstíny dřevěných konstrukcí harmonicky a nenásilně doplňují stávající sportovní areál v Borkách na břehu Labe v příjemném, lidsky uchopitelném měřítku. Hala poskytuje zázemí i dalším komunitně - společenským aktivitám obce a technicky nastavuje vysoký standard kvality veřejně užívané budovy s minimalizovanými provozními a energetickými nároky.

 

Dostavba školního areálu Základní školy ve Zdicích

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2021

Zvláštní cena za stavbu určenou k veřejnému účelu

Investor: Město Zdice

Autoři: Božena Svátková, Tomáš Šantavý

Spoluautoři: Marcela Bubeníková, Karel Vácha

Projektant: Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.

Dodavatel: Společnost pro dostavbu ZŠ ve Zdicích: AUBÖCK & SUBTERRA /Subterra a.s., Auböck s.r.o.

Hodnocení:

Svěží, neotřelý a prostorově objevný architektonický koncept dostavby školní budovy využívá zužující se tvar stavebního pozemku k vytvoření ústřední trojúhelníkové komunikační, shora prosklené třípodlažní haly, ze které jsou přístupné jednotlivé učebny. Do ulice se škola vymezuje pilovitě ustupujícími objemy kvádrů jednotlivých tříd umožňujících jejich vhodné oslunění. Barevné i materiálové řešení interiérů i vnější výraz novostavby působí proporčně vyváženě, zároveň velkoryse a radostně. Architektura domu pomáhá vytvořit charismatické prostředí k edukaci mladé generace.

 

II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 272-006

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2021

Zvláštní cena za dopravní infrastrukturu

Investor: Středočeský kraj

Autor: PRAGOPROJEKT, a. s.

Projektant: PRAGOPROJEKT, a. s., Pontex, spol. s r.o.

Dodavatel: Společnost Metrostav + PORR + CHT Pardubice, II/272 Lysá nad Labem

Hodnocení:

Ocenění je uděleno mostu, který převádí silnici druhé třídy přes komunikační síť města Lysá nad Labem a přes železniční trať SŽDC, která je součástí důležité celostátní trati. Nový most o devíti polích je navržen jako jednopodlažní s horní mostovkou, nepohyblivý, kolmý, železobetonový trámový prefabrikovaný, hybridně předpjatý s monolitickou železobetonovou spřahující je uložený na ložiscích, nahrazuje původní most, který byl zdemolován. Hlavním cílem projektu bylo zajistit potřebnou zatížitelnost mostu, za současného zachování všech původních funkcí a vazeb v okolním území. Podpěry mostu jsou současně navrženy a realizovány na mimořádné zatížení případným nárazem vykolejeného železničního vozidla, což kladlo vysoké nároky na projekt i vlastní realizaci.

 

III/27922, most ev.č. 27922-2 přes řeku Jizeru před Loukovem

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2021

Investor: Středočeský kraj

Autoři: Lucie Krotilová, Jan Pešata

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.

Dodavatel: SMP CZ a.s.

Hodnocení:

Ocenění je uděleno novému mostu o rozpětí 44,5m, pro který byla zvolena ocelová konstrukce trámu ztuženého obloukem (Langrův trám), Projekt i vlastní realizace byla podmíněna splněním mnoha aspektů a technických požadavků (směrové a výškové řešení návaznosti na stávající komunikaci; požadavky obce, požadavky investora, požadavek správce toku), díky nimž byla vytvořena a realizována esteticky výjimečná a zdařilá podoba konstrukce. Základním estetickým principem návrhu byla snaha o maximální jednoduchost tvarového řešení konstrukce mostu s důrazem na subtilnost konstrukcí. Konstrukce mostu je řešena tak, aby se nad úrovní mostovky nacházela pouze dvojice oblouků s tenkými svislými táhly, bez vodorovných příčných ztužujících prvků. Pěší nebo cestující tedy vnímá pouze čisté linie dvojice oblouků, s nerušeným průhledem na Jizeru a okolí.

 

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU), Hulice

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2021

Zvláštní cena za technickou infrastrukturu

Zvláštní cena hlavního mediálního partnera časopisu Stavebnictví

Investor: ÚPRAVNA VODY ŽELIVKA, a.s.

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Dodavatel: Společnost ÚV Želivka / Metrostav a.s. v pozici vedoucího společníka, SMP CZ, a.s., GEOSAN GROUP a.s.

Hodnocení:

Oceněna byla stavba zcela nového objektu filtrace s granulovaným aktivním uhlím a další přímo související stavby jako jsou nového kolektoru a stavební úpravy několika stávajících objektů úpravny. Použití filtrace přes aktivní uhlí je špičkovou technologií aplikovanou při obdobných modernizacích úpraven pitné vody po celé Evropě. Pro ÚV Želivka bylo použito vysoce kvalitní černouhelné granulované aktivní uhlí. Jedná se o velmi významné zlepšení kvality pitné vody. Filtrace přes GAU umožní odstranit z pitné vody a z koloběhu v rámci životního prostředí maximum nežádoucích látek. Stavba zároveň zajistí výrobu pitné vody i v krizových situacích a minimální legislativou požadovanou kvalitu pitné vody i v případě živelných katastrof nebo ekologických havárií.

 

Školní pavilon s jídelnou - Smečno

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2021

Zvláštní cena za stavbu financovanou obcí

Investor: Město Smečno

Autor: Lukáš Čihák

Spoluautoři: Lukáš Gelnar, Daniel Dvořák, Jan Rýpar, Hana Smržová

Projektant: LCArch s.r.o.

Dodavatel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Hodnocení:

Několik generací postupně budovaný areál školních budov je nápaditým prostorovým řešením přístavby jídelny ukončen a bývalý „školní dvůr“ s hřištěm se podařilo dotvořit na veřejně přístupné prostranství výjimečné urbanistické kvality ovládané charakteristickým horizontem věží smečenského kostela a zámku. Architektonické a materiálové řešení dokládá výjimečnou a houževnatou péči vedení obce a školy, umožňující budoucím generacím zažít pocit přirozené velkorysosti soudobé architektury.

 

Rekonstrukce požární nádrže v obci Tetín

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2021

Zvláštní cena za řešení veřejného prostoru

Investor: Obec Tetín

Autor: Jan Mackovič, Kateřina Burešová, Zuzana Kučerová, Jana Kusbachová

Spoluautoři: TERRA FLORIDA, v.o.s.

Projektant: mackovič architecture s.r.o.

Dodavatel: KVINT Vlachovo Březí s.r.o.

Hodnocení:

Porota ocenila až skandinávsky strohý, ale uživatelsky harmonický účinek parkových úprav s drobnou architekturou tetínského náměstíčka s požární nádrží, vytváří velmi skromnými prostředky inspirativní prostředí vybízející k pobytu, posezení a relaxaci s připomenutím si vlastní identity v dávných historických souvislostech. Málokterý veřejný prostor dokáže navodit podobně nevšední sounáležitost s místem a niterný pocit domova.

 

Stodola 21, Třebešice

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2021

Investor: Obec Třebešice

Autor: Petr Šikola, Václav Dvořák, Jan Černoch, Hana Klapalová, Aneta Strouhalová

Projektant: DOMYJINAK s.r.o.; Ing. Zdeněk Skřivánek, Ing. arch. Jan Rychlík

Dodavatel: PKbau s.r.o.

Hodnocení:

Porota ocenila přístup k celkovému pojetí stavby, kdy jednoduchými architektonickými prostředky spočívajícími - v zachování a řemeslně důsledné opravě stávajícího režného zdiva stodoly, odstraněním poškozeného krovu a vybudováním nové ploché střechy vynesené přiznanou ocelovou konstrukcí i vložením vnitřního kontejneru se sociálním zázemím, je dosaženo nadčasové a působivé výtvarné hodnoty běžné užitkové stavby ve vesnickém prostředí. Výjimečný je tvůrčí respekt k uchování genia loci místa i snaha investora o znovuzapojení budovy k dalšímu veřejnému užití.

 

Logistické centrum Lidl Česká Republika

Zvláštní cena Ministerstva průmyslu a obchodu

Investor: LIDL Česká republika v.o.s.

Autoři: Hana Hrubá

Projektant: TORION, projekční kancelář, s.r.o.

Dodavatel: JTA – Holding, spol. s r.o.

Hodnocení:

Zvláštní cena byla udělena realizaci nového moderního logistického centra v lokalitě původního průmyslového brownfields, při které bylo realizováno maximální zpětný využití recyklovaných materiálů, a za mimořádně zdařilé stavebnětechnické řešení i vlastní provedení stavby.

Velká pozornost při projektování i realizaci byla věnována stavebnětechnickému provedení stavby včetně detailů a použitých technologií a materiálů.Velký důraz byl kladem i na vzhled a funkčnost stavby pro uživatele a vytvoření příjemného a moderního pracovního prostředí.

 

Stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně

Zvláštní cena za udržitelnou koncepci obce

Investor: Město Beroun

Autor: Petr Hruschka

Spoluautor: Karel Rosler

Projektant: h - projekt, s. r. o.

Dodavatel: INVESSALES, spol. s r. o.

Hodnocení:

Venkovní koupaliště v centrální části Berouna je již mnoho desítek let neodmyslitelnou součástí městské části Velké sídliště. Vzhledem k tomu, že koupaliště bylo již v technickém stavu, který neumožňoval jeho další bezpečné a hygienické užívání, rozhodlo vedení města, udělat zásadní krok v podobě rozsáhlé komplexní rekonstrukce, jak stavby, tak technologie. Tímto rozhodnutím bylo zachováno toto jedinečné místo pro budoucnost a udržení tradice venkovního koupaliště v sídlištní zástavbě města a podpora sportovní aktivity obyvatel. Špičkové řešení všech bazénů a atrakcí v nerezu podtrhuje na první pohled křišťálově čistá voda lákající ke koupání.

 

Administrativní budova POHL cz

Zvláštní cena za inovativní řešení administrativního prostoru

Investor: POHL cz, a.s.

Autoři: Martin Frei, Martin Rusina, Markéta Poláčková

Projektant: Rusina Frei, s. r. o., STA-CON s.r.o.

Dodavatel: POHL cz, a.s.

Hodnocení:

Oceněn byl mimořádný a originální přístup k řešení administrativní budovy firmy Pohl, kde se spojující praktické nároky klasického administrativního provozu a nároky na reprezentaci související s činností firmy formou originální podoby architektury, která přináší nový inovativní pohled na řešení prostoru a klade důraz na celkové harmonické a jedinečné vyznění stavby. Velká pozornost byla věnována i celkovému stavebnětechnickému řešení, použitým materiálům a stavebních detailům.

 

Rezidence Pod Lesem, Milovice

Zvláštní cena za investiční záměr

Investor: Milovice Pod Lesem s.r.o.

Autoři: ASPECT DESIGN, s.r.o

Projektant: ASPECT DESIGN, s.r.o. , Ing. Bohumil Ouda

Dodavatel: Milovice Pod Lesem s.r.o., STAV - TECH - CAR, s.r.o.

Hodnocení:

Porota ocenila celkový záměr a způsob adaptace zdevastovaného původního objektu klidné části obce Milovice na bytový objekt, který by byl pro své uživatele jednak komfortní, kvalitní a zároveň finančně dostupný. Důraz byl kladen na čistou formu a jednoduché materiálové i výrazové prostředky. Vznikl bytový dům s velkorysým dispozičním kompletní dostupnou občanskou vybaveností, umístěnou v zeleni, doplněnou o veřejný prostor vybavený i herními prvky.

 

Sportovní areál Sladovka - Běžecký atletický tunel se zázemím

Zvláštní cena za podporu rozvoje sportu

Investor: Město Benešov

Autor: Martin Kraus

Spoluautoři: Jindra Novotná, Dominika Otevřelová, Petr Linhart

Projektant: Ing. arch. Martin Kraus

Dodavatel: SLÁDEK GROUP, a.s.

Hodnocení:

Oceněna byla stavba běžeckého atletického tunelu se zázemím, která společně se stávajícím atletickým oválem s víceúčelovým travnatým hřištěm dotvořila ucelený komplex pro sportovní kluby. Rozšířili se tak nejen tréninkové, ale také závodní možnosti pro atletické disciplíny. Stadion se zařadil touto stavbou mezi nejlepší atletické stadiony v celé České republice, a je na něm možné pořádat okresní, krajské a republikové soutěže. 

 

II/610 Benátky nad Jizerou, most ev.č.610-021a přes D10

Zvláštní cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Investor: Středočeský kraj

Projektant: PONTEX spol. s.r.o.

Dodavatel: Skanska a.s.

Hodnocení:

Oceněno je kompletní stavebnětechnické řešení mostu, které bylo realizováno unikátním způsobem, který výrazně zkrátil omezení provozu na podcházející dálnici při výstavbě mostu. Nový most umožňuje průjezd vozidel s vyšší tonáží, zlepšil komfort jízdy. Při vlastní realizaci byl využitý i recyklovaný materiál odfrézovaný přímo z původní vozovky.

 

Mateřská škola K Hradišťátku, Dolní Břežany

Zvláštní cena hlavního partnera společnosti Českomoravský beton

Investor: Obec Dolní Břežany

Autoři: Vladimíra Holubová. Lukáš Holub, Lubor Sladký

Spoluautoři: Zdeněk Sendler - Atelier zahradní a krajinářské architektury

Projektant: S.H.S architekti s.r.o.

Dodavatel: PKS stavby a.s.

Hodnocení:

Zvláštní cena je udělena za jednoduchý koncept pavilónového charakteru řešení stavby mateřské školy, celkové urbanistické, architektonické a stavebnětechnické řešení stavby, včetně provedení stavebních detailů a interiérových prvků. Hravý výraz celé stavby, včetně designu interiéru je důležitým prvkem, který pozitivně působí na malé uživatele i náhodné návštěvníky stavby školky.

 

Konferenční centrum GASK, Kutná Hora

Zvláštní cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Investor: Středočeský kraj

Autoři: Jakub Havlas, Jan Hájek, Pavel Joba

Spoluautoři: Johana Netrvalová

Projektant: Atelier M1 architekti s.r.o.

Dodavatel: POZIMOS a.s.

Hodnocení:

Zvláštní cena je udělena za jednoduchý koncept celkového citlivého architektonického i stavebně technického pojetí a řešení prostoru, který přináší další možnosti pro rozšíření stávajících kulturních i společenských aktivit Galerie Středočeského kraje velmi jednoduchými výrazovými prostředky. Minimalismus a čistota řešení detailů, včetně použití bílé barvy umožňuje v maximální míře vytvoření univerzálního prostoru pro nejrůznější podoby a formy prezentací umění.

 

Hlasování veřejnosti Stavba roku Středočeského kraje 2021

29 496 hlasů celkem pro všechny přihlášené stavby

Cena veřejnosti – 9 279 hlasů

Benešov křižovatka U Topolu

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Autor: Dominika Urbanová

Projektant: PRAGOPROJEKT a.s.

Dodavatel: BES s.r.o.

  

Všechny oceněné i přihlášené stavby najdete na webu Stavby roku Středočeského kraje 2021 www.stavbaroku.cz.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více o STAVBĚ ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE na www.stavbaroku.cz.

Zpět