1. Dokončení vltavské vodní cesty

Ceny:
Nominace na TITUL v soutěži Stavba roku 2017
Soutěže: Stavba roku 2017
Zkráceně: Dokončení vltavské vodní cesty
Ulice:
Město: Hněvkovice
Kraj:
Stát: Česká republika
Počet hlasů: 459

Popis objektu:

Dílo slouží pro plavbu zejména rekreačních plavidel mezi zdrží VD Hněvkovice a Týnem nad Vltavou. Vltavská vodní cesta je v tomto úseku zařazena do I. třídy pro plavidla do nosnosti 300 t. Dolní rejda VD Hněvkovice Toto dílo, které je na pravém břehu Vltavy, zahrnuje provedení nové nábřežní stěny jako čekací stání pro malá plavidla v délce 20 m a návrhová plavidla v délce 45 m. Je zde vybudována nová obslužná komunikace podél nábřežní stěny s příjezdem od areálu Povodí Vltavy s. p. Součástí této stavby je nové veřejné osvětlení prostoru dolní rejdy, rozšířený kamerový a informační systém integrovaný do stávajícího řídícího sytému Vodního díla Hněvkovice. Zajištění plavebních hloubek ve zdrži jezu Hněvkovice Plavební hloubka je min. 1,6 m a je provedena v celém úseku mezi VD Hněvkovice a jezem Hněvkovice. Zajištění plavebních hloubek ve zdrži Kořensko Říční koryto je prohloubené v šířce 20 m plavební dráhy na min. plavební hloubku 1,6 m a opatřené plavebním značením. V tomto úseku byly vybudovány břehové hrázky a laguny pro klidový režim ryb. Plavební komora u jezu Hněvkovice Plavební komora slouží k proplavení plavidel přes stupeň tvořený původním historickým jezem, je přímá, situována v toku, oddělená od levého břehu levobřežním koridorem, který je upraven jako rybochod. Užitné rozměry plavební komory jsou: délka 45 m, šířka 6 m, min. hloubka nad záporníkem 3 m. Celková délka plavební komory včetně horního a dolního ohlaví je 81 m. Nosná konstrukce plavební komory je provedena jako železobetonový polorám ze šesti dilatačních úseků. V horním ohlaví je proveden klapkový uzávěr, délky 6 m a výšky 4,1 m, poháněný hydromotorem, v dolním ohlaví jsou osazena jednokřídlá desková vrata se stavidlovými uzávěry. Výška nosné železobetonové konstrukce od základové spáry je 9,2 m. Plavební komora je vybavena plavebními znaky, vázacími prvky, žebříky a osvětlením. Na levé stěně komory je vybudován řídící velín včetně sanitárního vybavení pro obsluhu plavební komory. Přístup z levého břehu na velín je umožněn přes ocelovou lávku z prolamovaných nosníků délky 15 m. Na plavební komoru navazují konstrukce dolní a horní rejdy opatřené vázacími prvky. V rámci stavby plavební komory bylo vybudované nové jezové pole, které navazuje na stávající historický jez a pravou stěnu plavební komory. Je hrazený pohyblivou klapkou o délce 12 m a výšce 1,6 m. Klapka jezového pole je poháněna hydromotorem. Všechny pohledové konstrukce plavební komory, jezového pole a levobřežního koridoru jsou obkládané lomovým kamenem. Přístup k plavební komoře z obce Hněvkovice je umožněn nově postavenou obslužnou komunikací a chodníkem s novým veřejným osvětlením, které jsou situované podél levého břehu. Součástí stavby jsou rovněž přípojky vodovodu, NN a telefonního připojení. Levý břeh a pravý břeh řeky Vltavy podél plavební komory jsou opevněné kamennou rovnaninou. Levý břeh má také 2 přístupová schodiště pro vodáky.

Typologický druh stavby: Technická infrastruktura (kolektory, čističky, výměníkové stanice, elektrárny, likvidace odpadů)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Náklady: 249000000 kč
Autor: Atelier 8000 spol. s r.o.
Martin Krupauer a Jiří Střítecký
Projektant: Aquatis, a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Ředitelství vodních cest České republiky