84. Rodinný dům Ústecký kraj

Soutěže: Stavba roku 2020
Zkráceně: Rodinný dům Ústecký kraj
Ulice:
Město:
Kraj: Ústecký
Počet hlasů: 67

Popis objektu:

Řešené území je v územním plánu rozděleno podle způsobu využití na čtyři plochy: při severním okraji
stavebního pozemku pruh šířky cca 41m určený jako plochy zemědělské – trvalé travní porosty, plochu
občanského vybavení na západní straně pozemku při ulici, plochu zeleně ochranné a izolační po východním
a jižním obvodu pozemku a plochu bydlení v rodinných domech městské a příměstské ve střední části
pozemku. Dané rozdělení respektuje i navržená zástavba.
Na pozemku byl navržen rodinný dům s krytým bazénem a doplňujícími objekty garáží a altánu. Budovy
jsou umístěny na mírném návrší v těžišti pozemku. Příjezd je ze západní strany z veřejné komunikace.
Příjezdová komunikace plynule stoupá pod úhlem ca. 6,0% a dělí se na příjezd ke garážím umístěným
v úrovni 1.PP a příjezd k hlavnímu vchodu v úrovni 1.NP. Střecha garáží s dlažbou a kamennou poprsní tvoří
nástupní prostor před hlavním vchodem.
Rodinný dům s kolmým křídlem krytého bazénu vymezují na jižní straně polootevřené nádvoří s dřevěnou
palubou a volně stojícím objektem altánu. Kompozici doplňuje biotopové jezero o výměře ca. 280 m, které
je těsně přisazeno k jihozápadnímu nároží domu a k palubě s altánem.
Pozemek je vysvahován směrem od zastavěného návrší a pojednán ve stylu anglické zahrady s rozsáhlou
květnatou loukou ve střední části a vzrostlou obvodovou zelení. V bezprostředním okolí domu byly navrženy
květinové záhony, skalky a pobytové trávníky.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Petr Dobrovolný
Projektant: Ing. arch. Petr Dobrovolný
Dodavatel: I S T A R , spol. s r.o.
Spoluautor: Josef Veselý, Vojtěch Kolář, Petr Förchtgott
Přihlašovatel: I S T A R , spol. s r.o.
Investor: soukromý investor
Plány:
Další soubory:
Články: