LIBEREC KUNRATICKÁ ÚZEMNÍ STUDIE

Soutěže: Urbanistický projekt roku 2021
Zkráceně: LIBEREC KUNRATICKÁ ÚZEMNÍ STUDIE
Ulice: Hrabětická
Město: Liberec
Kraj: Liberecký

Popis objektu:

Území je charakterizováno složitými výškovými poměry.

Na jižní hranici je stávající rychlostní komunikace I. třídy č. 14 z Liberce do Jablonce n. Nisou. Dopravně se území napojuje na tuto komunikaci přes stávající kruhovou křižovatku. Návrh vychází z koncepce zahradního města (bydlení v zeleni) v moderním pojetí architektury a urbanismu. Tomuto odpovídá řešení veřejných a poloveřejných ploch.

Koncepčně je území rozděleno na 2 rozevírající se plochy (západní a východní část). Plochy jsou natočeny tvarem pozemku a vhodným úhlem z důvodu oslunění. Tyto plochy generují základní linie se dvěma úhly natočení. Linie jsou orientovány ve směru sever-jih, tak aby byla základní orientace domů západ a východ. Linie osy domů jsou od sebe vzdáleny tak, aby splnili základní požadavek na sklopené výšky odstupové vzdálenosti mezi objekty a požadavek na oslunění. Do tohoto vytvořeného rastru jsou umístěny hmoty budov s kladením důrazu na příčnou a podélnou prostupnost územím.

Prostupnost v příčném směru je umožněna centrální částí území (náměstím) a uličními profily. Dále podélná prostupnost prostřednictvím liniového parku.

Klíčovým faktorem pro takto vytvořený urbanismus je dodržení převažující podlažnosti 3 nadzemních podlaží, vyjma náměstí, kde jsou umístěny 4 podlažní objekty a dominanty jako orientační body v území. Tento přístup vytváří z lokality příjemný prostor zahradního města, dalo by se říci charakteru řadových domů nikoliv sídliště.

Typologický druh stavby: Územní studie
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Jiří Řezák, David Wittassek, Tomáš Němec, Jakub Čížek
Projektant: Qarta architektura, s.r.o
Přihlašovatel: SYNER GROUP a.s.
Investor: SYNER GROUP a.s.