Nový Pavlov (u Kladna)

Soutěže: Urbanistický projekt roku 2021
Zkráceně: Nový Pavlov (u Kladna)
Ulice: Lidická
Město: Pavlov
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Projekt je výsledkem vyzvané architektonicko-urbanistické soutěže zorganizované soukromým investorem v zájmu nalézt koncepci výstavby nového obytného území pro cca 3500 obyvatel v návaznosti na stávající obec Pavlov u Kladna. Předložený návrh důsledně vychází ze zadaného zónování a požadovaných bilancí a současně respektuje důležité urbanistické zásady, kontext krajiny, kontext stávající zástavby i předpokládaný další rozvoj území.

Základní myšlenkou je vytvoření celoměstského centra-náměstí co nejblíže stávající zástavbě, tak aby se nová zástavba neotáčela ke stávající obci zády a vytvořila podmínky pro provozní a sociální prolnutí obou struktur. Lze předpokládat, že vlivem výstavby projektu Nový Pavlov bude docházet i k postupné přestavbě stávající obce.

Zvolená poloha náměstí by měla být v budoucnu v těžišti celého zastavěného území a zároveň od počátku na jedné z hlavních dopravních tepen jak motoristické, tak železniční dopravy. Při železniční zastávce, která se v návrhu nachází na okraji náměstí, jsou navrženy podmínky pro vytvoření komplexního dopravního uzlu i pro městskou hromadnou i dálkovou autobusovou dopravu.  

Koncept zástavby zohledňuje také hospodaření s vodou, součástí řešení jsou suché poldry a malé nádrže pro zachytávání dešťové vody. V návrhu je důsledně dbáno na pěší prostupnost celého území. V první etapě je navržen procházkový okruh, který propojuje retenční plochy mezi domy. Středem čtvrti se stává uzavřený vnitroblok komorního charakteru navržený v klastru B.

Typologický druh stavby: Urbanistická studie
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Marek Janatka, Lucie Mejsnarová, Kateřina Hroníková, Martin Melena, Tomáš Chroust, Kateřina Maidlová, Markéta Ulmová
Projektant: Visio, spol. s r.o.
Přihlašovatel: Visio, spol. s r.o.
Investor: QEQ Czech, s.r.o.
Plány:
Hlavní výkres
Další soubory: Textová část
Články: