10. I/37 Chrudim obchvat, úsek I/17 - Slatiňany

Soutěže: Stavba roku 2022
Zkráceně: I/37 Chrudim obchvat, úsek I/17 - Slatiňany
Ulice: Slatiňany
Město: Chrudim
Kraj: Pardubický
Počet hlasů: 26

Popis objektu:

Chrudim patří v rámci Pardubického kraje, co se týče intenzity dopravy uvnitř města, k jedněm z nejvytíženějších. Obchvat má tuto situaci změnit, plynule navazuje na první etapu stavby I/37 Chrudim – obchvat, Medlešice – křiž. se sil. I/17 dokončenou v roce 2015.

Druhá etapa obchvatu prochází západně od obce Vlčnov, násypem silnice pokračuje mezi obcí Orel a městem Slatiňany, kde křižuje stávající silnici II/358, dále jihovýchodně obchází obec Kunčí, kde se kříží s komunikací III/3583. K připojení na stávající trasu I/37 dochází v prostoru současné křižovatky se silnicí III/3581. Komunikace bude po dobudování předmětného úseku součástí aglomerační osy Hradec Králové – Pardubice – Chrudim – Slatiňany, s umožněním na napojení na dálnici D11.

Úsek nového obchvatu je více než 4,5 km dlouhý a je tvořen 47 stavebními objekty. Součástí jsou čtyři vedlejší komunikace, tři křižovatky, sedm mostních objektů, protihluková opatření a následné vegetační úpravy. Dále projekt obsahuje větší množství vyvolaných přeložek dotčených komunikací a sítí technické infrastruktury.

Hlavní trasa obchvatu je směrově nerozdělená dvoupruhová komunikace zařazená v návrhové kategorii S11,5/80. Niveleta komunikace je dána snahou o minimalizaci zemních prací. Niveleta od začátku úseku pokračuje ve stoupání předchozího úseku obchvatu ve sklonu 1,16 %, který přechází do stoupání 1,85 % ke křížení se silnicí III/3589. Od ní pak klesá 1,7 % k přechodu přes Vlčnovský potok, pokračuje v klesání ve sklonu 0,5% ke křížení se silnicí III/3582. Poté niveleta začne stoupat sklonem 1,2 % a 0,5 % pro získání potřebné nadjezdné výšky nad silnicí II/358 a tratí ČD Havlíčkův Brod – Pardubice. Po přechodu železniční trati začíná niveleta klesat největším sklonem v rámci celé trasy (3,0 %) pro zpětné přiblížení ke stávajícímu terénu. Na konci úseku pak niveleta stoupá a kopíruje stávající terén a napojuje se na stávající silnici I/37.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Projektant: M - PROJEKCE s.r.o.; V-CON spol. s r.o.
Dodavatel: Společnost M - SILNICE, EUROVIA / M - SILNICE a.s., EUROVIA CS, a.s. /
Přihlašovatel: Společnost M - SILNICE, EUROVIA / M - SILNICE a.s., EUROVIA CS, a.s. /
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Plány:
Další soubory:
Články: