13. Most ev.č. 33736-1, Kamenné Mosty

Ceny:
Cena za dopravní infrastrukturu - obnova technické památky v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019
Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2019
Zkráceně: Most ev.č. 33736-1, Kamenné Mosty
Ulice: Kamenný most
Město: Kamenné Mosty u obce Žleby
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 576

Popis objektu:

Jedná se o mostní objekt ze 16. století, který převádí silnici III/33736 přes Hostačovku a Zehubský potok. Most je veden jako kulturní památka katalogové číslo 1000444725.  Most je tvořen trojicí kamenných polokruhových kleneb. Klenby, opěry, čelní a parapetní zdi a navazující křídla jsou provedeny z lomového kamene na sucho, lokálně na vápennou maltu. Mostní objekt je půdorysně zakřivený. Na klenby navazují kamenné čelní zdi a křídla. Celý most, včetně parapetních zdí kleneb a křídel byl opatřen betonovým torkretem datovaným 1991. Spodní stavba mostu je tvořena masivními kamennými zděnými opěrami. Čelní zdi a křídla mostu jsou opevněny betonovými monolitickými prahy. Paty opěr mostu pod mostem byly rovněž zpevněny monolitickým betonem. Založení mostu je plošné. Na mostě byly provedeny kamenné parapetní zídky proměnné tloušťky (0,3 m - 0,5 m) a výšky (0,65 m – 1,2 m), místy jsou zídky dozděné cihlami. Šířka vozovky na mostě byla proměnná (min. 3,5 m), spád na mostě byl proměnný střechovitý přibližně 2,0%. Odvodnění mostu je zajištěno podélným a příčným spádem vozovky, voda je svedena do prostupů odvodnění nad klenbami, případně na předpolí mostu.

Důvodem rekonstrukce mostu byl jeho stav (viz provedená podrobná prohlídka na místě a poslední prohlídky v BMS).  Nosná konstrukce mostu byla před provedením opravy ve stavebním stavu V, spodní stavba ve stavebním stavu IV.  Zjištěné závady měly významný vliv na zatížitelnost mostu a rovněž negativně ovlivňovaly jeho životnost. Zjištěný stav parapetních zdí rovněž negativně ovlivňoval bezpečnost pro veřejné využívání mostu. V souladu se závěry HMP a BMP byl most hospodárně opravitelný, což potvrdil i provedený diagnostický průzkum. 

Rekonstrukce mostu byla prováděna s respektováním věcných a časových vazeb vyplývajících z požadavků postupu výstavby a zvolené technologie. V rámci rekonstrukce mostu byla provedena celková sanace mostu zajišťující jeho dlouhodobou stabilitu a odolnost, oprava spodní stavby a výstavba nového mostního svršku (při upravení stávajících šířkových poměrů na mostě). Současně byla provedena obnova zpevnění koryta pod mostem a v jeho těsném okolí a rovněž čištění koryta od nánosů.  V průběhu opravy mostu byl provoz na mostě zcela vyloučen, pro účely stavby byl zřízen brod a pro pěší provoz potom lávka cca 30 m proti proudu Hostačovky.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Autor: VPÚ DECO PRAHA a. s., Marek Pelant, Jan Šesták, Jiří Schindler
Projektant: Michal Drahorád
Dodavatel: STRABAG a.s.
Přihlašovatel: STRABAG a.s., Dopravní stavitelství
Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Plány: Zobrazit více plánů
02-ST_STAV
03-Pudorys_NStav
04-PodRez-NStav
05-PrRezy-NStav
06-DETAILY
07-StV
Další soubory: 01-TZ
Články: