8. Poldr Kublov

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2022
Zkráceně: Poldr Kublov
Ulice: Kublov 19
Město: Beroun
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 1609

Popis objektu:

Jedná se o vodní dílo, které slouží k protipovodňové ochraně. Je vytvořeno přehrazením vodního toku, za hrází se však voda za běžných podmínek buď neakumuluje vůbec (suchá nádrž či suchý poldr), nebo je objem nádrže zaplněn jen částečně (polosuchý poldr).

K akumulaci vody dochází během povodní, čímž se transformuje povodňová vlna, která pak působí menší či žádné škody. V poldru také sedimentují erodované částice a vodní nádrže níže na toku se tak chrání před zanášením. Plocha poldru bývá zemědělsky využívána, zpravidla jako trvalý travní porost, může být také ponechána jako mokřad. Dále také zadržuje vodu v krajině.

V prostoru na hrázi a pod hrází byly vysázeny vrby a duby z důvodu zpevnění tělesa hráze.

Parametry díla jsou:

Kota koruny hráze: 445 m.n.m.

Šířka koruny hráze: 3 m

Délka hráze: 177 m

Max. výška hráze: 4,2, m

Kóta hladiny hmax: 444,87 m n. m.

Plocha hladiny při hmax: 11 038 m2

Celkový objem při hmax: 20 288 m3

Max. hloubka při hmax: 3,52 m

Typologický druh stavby: Technická infrastruktura (kolektory, čističky, výměníkové stanice, elektrárny, likvidace odpadů)
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: INGUTIS, spol. s.r.o.
Projektant: INGUTIS, spol. s.r.o.
Dodavatel: PAS Natura s.r.o.
Přihlašovatel: Státní pozemkový úřad
Investor: Státní pozemkový úřad
Plány:
Další soubory:
Články: