I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky

Ceny:
Cena Státního fondu dopravní infrastruktury v soutěži Stavba roku 2017
Soutěže: Stavba roku 2017
Zkráceně: I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky
Ulice:
Město: Velemyšleves
Kraj: Ústecký
Stát: Česká republika

Popis objektu:

Stavba „I/27 Velemyšleves – obchvat a přemostění Chomutovky“ přímo navazuje na stavbu „R7 Vysočany, MÚK“, jež byla vybudována v předstihu. Obec Velemyšleves je na novou komunikaci I/27 napojena dvěma úrovňovými křižovatkami. Stávající I/27 je v přeloženém úseku převedena do sítě silnic III. třídy. Trasa obchvatu je celá umístěna v katastrálním území obce Velemyšleves a vychází ze schváleného územního plánu obce. Komunikace hlavní trasy je navržena v kategorii S 11,5/80. Celková délka úpravy je 2 623 metrů. Od stávající komunikace I/27 se trasa odklání pravotočivým obloukem, přechází do až dvanáct metrů vysokého násypu a mostním objektem o délce 538 metrů překonává levotočivým obloukem v údolnicovém zakružovacím oblouku údolí Chomutovky. Z údolí vystoupává až osm metrů hlubokým zářezem a pravotočivým obloukem se napojuje na stávající silnici I/27. Umístění mostního objektu do údolnicového zakružovacího oblouku vychází z konfigurace terénu a je vedeno snahou upravit niveletu silnice tak, aby byl minimalizován objem zemních prací a nebyly zhoršeny návrhové parametry silnice. V úsecích s podélným sklonem 4 % jsou zřízeny stoupací pruhy o délkách 380 a 630 metrů. Pro napojení obce na nově budovaný obchvat jsou navrženy dvě úrovňové křižovatky tak, aby na něj byly napojeny z obou stran. Obec tak zůstane průjezdná a nedojde k žádnému zásahu do režimu autobusové ani obslužné dopravy. Stavba splnila cíle v rámci odvedení tranzitní dopravy na silnici I/27 mimo obec, čímž významným způsobem snížila dopravní zatížení v obci, zlepšila životní prostředí v dané lokalitě a významným způsobem zlepšila komfort a jízdní parametry na silnici I/27.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ano
Autor: NOVÁK & PARTNER s.r.o.
Lukáš Vráblík
Jakub Heřman
Petr Harazim
Projektant: NOVÁK & PARTNER s.r.o.
Dodavatel: SILNICE GROUP a.s.
Přihlašovatel: SILNICE GROUP a.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov